DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT THANH LÝ TÀI SẢN

Đơn vị chúng tôi: Doanh nghiệp chế xuất, thành lập 06/2/2013: doanh nghiệp thường. Chuyển hoạt động theo mô hình doanh nghiệp chế xuất: 26/7/2013.

Vậy chúng tôi xin hỏi: Hiện chúng tôi có nhu cầu thanh lý 01 phần máy móc cho doanh nghiệp nội địa có cần phải nộp những loại thuế gì, vấn đề này quy định trong văn bản nào?

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
________

Số: 4482/TCT-CS
V/v chính sách thuế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 4714/CT-TTHT ngày 19/06/2014 của Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh về việc chính sách thuế khi doanh nghiệp chế xuất bán thanh lý xe ô tô vào nội địa, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 20 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: “Khu phi thuế quan bao gồm: khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bảo thuế, khu bảo thuế, kho ngoại quan, khu kinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại – công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưởng các ưu đãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa các khu này với của ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.”

Tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn quy định: “Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, xuất khẩu hàng hoá, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, trên hoá đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan” (mẫu số 5.3 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).

Ví dụ:

– Doanh nghiệp C là doanh nghiệp chế xuất bán hàng vào nội địa và bán hàng hoá ra nước ngoài (ngoài lãnh thổ Việt Nam) thì sử dụng hoá đơn bán hàng, trên hoá đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”.

Trường hợp Công ty TNHH MTV Thời trang SB Ngọc Trai (Công Ngọc Trai) là doanh nghiệp chế xuất có bán thanh lý xe ôtô cho doanh nghiệp trong nội địa thì:

– Nếu xe ôtô của Công ty Ngọc Trai có nguồn gốc nhập khẩu từ nước ngoài, đã làm thủ tục nhập khẩu và nộp các loại thuế ở khâu nhập khẩu theo quy định; hoặc xe ôtô mua từ nội địa, khi mua không làm thủ tục hải quan, Công ty Ngọc Trai – DNCX đã chịu nghĩa vụ thuế như doanh nghiệp trong nội địa thì: Khi Công ty Ngọc Trai bán thanh lý xe ôtô cho doanh nghiệp trong nội địa thì không phải làm thủ tục hải quan.

– Nếu xe ôtô của Công ty Ngọc Trai có nguồn gốc nhập khẩu từ nước ngoài nhưng khi nhập khẩu chưa nộp các loại thuế ở khâu nhập khẩu thì khi thanh lý xe ôtô phải làm thủ tục hải quan và nộp các loại thuế, thời điểm tính thuế từ khi chuyển nhượng cho doanh nghiệp nội địa.

– Công ty Ngọc Trai sử dụng hoá đơn bán hàng loại dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán thanh lý xe ôtô để xuất cho doanh nghiệp trong nội địa (người mua ôtô).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh được biết./.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– TCHQ, Vụ CST, PC (BTC);

– Vụ PC (TCT);

– Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn

Tải file word CV 4482 tại đây.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *