Bài viết

DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT THANH LÝ TÀI SẢN

Đơn vị chúng tôi: Doanh nghiệp chế xuất, thành lập 06/2/2013: doanh nghiệp thường. Chuyển hoạt động theo mô hình doanh nghiệp chế xuất: 26/7/2013.

Vậy chúng tôi xin hỏi: Hiện chúng tôi có nhu cầu thanh lý 01 phần máy móc cho doanh nghiệp nội địa có cần phải nộp những loại thuế gì, vấn đề này quy định trong văn bản nào? Read more