Bài viết

Doanh nghiệp có thực hiện trích trước lương tháng thứ 13 trong năm 2013 nhưng đến kỳ tính thuế năm 2014 mới thực hiện chi tiền lương cho người lao động thì được tính vào chi phí được trừ của kỳ tính thuế năm 2014 nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế nhận được công văn của Công ty TNHH Softfront Việt Nam (Quận 1, TP.HCM) đề nghị hướng dẫn hạch toán chi phí đối với khoản chi lương tháng thứ 13 trong trường hợp Công ty có năm tài chính khác với năm dương lịch. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có ý kiến như sau: Read more