slide_bg_1

DỊCH VỤ SOÁT XÉT, KIỂM TOÁN THUẾ

Cơ quan Thuế đang chuẩn bị thanh tra Công ty bạn?

slide_bg_2

DỊCH VỤ SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Bạn chưa yên tâm về số liệu kế toán?

slide_bg_3

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI

Bạn muốn tập trung hoạch định kế hoạch kinh doanh?

slide_bg_2

DỊCH VỤ KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Bạn muốn kiểm soát mọi hoạt động công ty qua Quy trình?

slide_bg_3

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG

Công ty bạn đang tìm ứng viên kế toán trưởng nhiều kinh nghiệm?

Dịch vụ Kiểm toán thuế

Quý vị chủ doanh nghiệp muốn hạn chế các rủi ro về thuế có thể phát sinh;
Cơ quan Thuế chuẩn bị thanh tra, kiểm tra tại Công ty các bạn.

Dịch vụ soát xét bctc

Quý vị là thành viên góp vốn, cổ đông của công ty nhưng không tham gia quản lý trực tiếp công ty và cần biết tình hình lợi nhuận, doanh thu của Công ty.

Dịch vụ Quyết toán thuế

Công ty bạn nhiều năm chưa quyết toán và lo lắng về số liệu đã báo cáo?

Dịch vụ kiểm soát nội bộ

Quý vị đang lo lắng về quy trình quản lý về hàng tồn kho có được kiểm soát chặt chẽ chưa?
Quý vị lo lắng về Quy trình tính lương của Bộ phận nhân sự có đảm bảo: Một số nhân viên đã nghỉ việc nhưng vẫn còn tính lương cho họ?

Dịch vụ Kế toán trọn gói

Do quy mô công ty chưa lớn, quý vị muốn tiết kiệm chi phí và tập trung hoạch định chiến lược kinh doanh?

Dịch vụ Kê khai, bc thuế

Môi trường pháp luật về thuế thường xuyên thay đổi, Quý vị gặp khó khăn khi cập nhật các văn bản pháp luật? Và Quý vị không biết nhận diện phân biệt việc sử dụng “hóa đơn bất hợp pháp” hay “sử dụng bất hợp pháp” hóa đơn?

Dịch vụ Hợp tác Kiểm toán

Quý vị muốn duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ tốt nhằm bảo vệ các khoản đầu tư của mình và tài sản của công ty?

Dịch vụ Kế toán trưởng

Nhân viên kế toán hiện tại chưa đáp ứng đủ điều kiện để làm kế toán trưởng; và Quý vị muốn có người vận hành cả bộ máy kế toán, làm sao để công tác kế toán tại công ty tiết kiệm, gọn nhẹ và đạt hiệu quả cao?

BAN GIÁM ĐỐC

Ông Trần Thế Viên

Ông Trần Thế Viên

Giám đốc
Ông Huỳnh Thế Tho

Ông Huỳnh Thế Tho

Phó giám đốc
Ông Trần Dũng Khôi Nguyên

Ông Trần Dũng Khôi Nguyên

Phó giám đốc
Ông Trần Thế Sinh

Ông Trần Thế Sinh

Phó giám đốc

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

Ông Trần Đình Phụng

Ông Trần Đình Phụng

Chủ tịch HĐCV

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

logo_cus_1
logo_cus_2
logo_cus_3
logo_cus_5
logo_cus_6