Kế toán trưởng

Dịch vụ

Kế toán trưởng

Ngày đăng: 05/06/2023 04:35 PM

  DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG

  CÁC VẤN ĐỀ DOANH NGHIỆP ĐANG QUAN TÂM

  Lo lắng số liệu kế toán, rủi ro về thuế do không hạch toán đầy đủ, kịp thời:

  • Hàng tồn kho sổ sách lớn (ảo); Hàng tồn kho âm; Nhập xuất tồn kho không phù hợp giữa đầu ra và đầu vào.
  • Sai đối tượng công nợ, đặc biệt là công nợ phải trả, làm ảnh hưởng đến số thuế phải nộp.
  • Không đúng đối tượng công nợ phải thu, không bảo vệ quyền của doanh nghiệp.
  • Tồn quỹ tiền mặt sổ sách lớn (ảo), trong khi doanh nghiệp đang đi vay (do đăng ký vốn điều lệ cao).
  • Chi phí đầu vào không phù hợp với định mức, dự toán.
  • Kế toán thường dồn đến cuối năm mới làm số liệu một lần, thậm chí có những kế toán “lập báo cáo tạm” sau đó làm lại, chính vì thế dễ dẫn đến sai sót, không toàn vẹn vì dữ liệu phát sinh nhiều và không có tính tổng quát.
  • Doanh nghiệp chưa an tâm số liệu kế toán và các báo cáo thuế đã nộp.

  Lo lắng về môi trường pháp luật thuế thay đổi thường xuyên:

  • Nhiều khoản chi phí chưa biết có phù hợp với quy định của Pháp luật hay không, như: Chi phí lương và các khoản chi bảo hiểm bắt buộc (do không có quy chế lương, quy định thưởng); Chi phí lobby; Chi phí tiếp khách; Chi phí đi công tác, và quá nhiều khoản chi không có hóa đơn chứng từ, hay hóa đơn chứng từ không đúng quy định pháp luật thuế.
  • Doanh nghiệp chưa thiết lập quy chế tài chính để bảo vệ các khoản chi phí.
  • Kế toán hiện tại không cập nhật thường xuyên.
  • Năng lực kế toán không đủ kỹ năng giải trình số liệu với cơ quan chức năng.

  Nỗi lo về bảo mật số liệu, tính toàn vẹn của số liệu, sổ sách kế toán:

  • Doanh nghiệp nhiều năm chưa quyết toán, hoặc cơ quan thuế chuẩn bị thanh kiểm tra mà số liệu qua nhiều đời kế toán làm, chưa được tập hợp đầy đủ.
  • Dữ liệu bị sửa xóa hoặc không cung cấp đầy đủ dữ liệu; dữ liệu không được lưu trữ tập trung do làm trên nhiều phần mềm không được bảo mật và quản lý giám sát thường xuyên.
  • Nhân sự thay đổi thường xuyên do nghỉ việc dẫn đến tình trạng rất khó quản lý sổ sách, chứng từ và số liệu không được liền mạch.

  Lo lắng về tính hiệu quả khi sử dụng nguồn lực:

  • Để tuyển nhân sự làm được việc và có khả năng tham mưu tư vấn cho Giám đốc/ Chủ doanh nghiệp thì thường chi phí lương cho nhân sự đó phải cao và các khoản chi phí liên quan đến nhân sự như: các khoản phụ cấp, bảo hiểm đầy đủ, môi trường làm việc đảm bảo làm ổn định, lâu dài.
  • Bên cạnh đó, việc tuyển dụng nhân sự mất nhiều thời gian, không có khung năng lực để đánh giá nên tuyển không đúng người. 
  • Ngược lại, thuê nhân sự rẻ thì doanh nghiệp không kiểm tra kiểm soát được năng lực, và số liệu họ làm ra; cần phải “chỉ bảo” trong khi Giám đốc/ Chủ doanh nghiệp còn rất nhiều việc phải lo.
  • Doanh nghiệp phải đảm bảo ngân sách lương lương/thưởng/phụ cấp/bảo hiểm cố định cho Bộ phận Kế toán.
  • Doanh nghiệp thiếu thông tin (bị nhiễu thông tin) để đánh giá phần mềm kế toán đáp ứng nhu cầu “con số để quản trị” và thường mua về không phù hợp hoặc chi phí đầu tư cao mà không có người vận hành. 

  PHẠM VI CÔNG VIỆC THÀNH CÔNG ACT SẼ THỰC HIỆN:

  Thống nhất Mục tiêu quản trị với Chủ doanh nghiệp:

  • Trao đổi cụ thể về đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Nắm bắt về cơ cấu, sơ đồ tổ chức của doanh nghiệp; cơ cấu tổ chức hiện hữu của phòng kế toán.
  • Tư vấn và thống nhất các mục tiêu quản trị với Ban giám đốc/ Chủ doanh nghiệp, như: Các báo cáo định kỳ theo ngày/ tuần/ tháng/ quý/ năm; tần suất báo cáo; tần suất họp định kỳ.
  • Cài đặt phần mềm (do Thành Công ACT cung cấp), phân quyền cho nhân sự liên quan theo đúng chức năng từng vị trí công việc.
  • Trao đổi thường xuyên với nhân sự, phòng ban liên quan để tư vấn kịp thời các vấn đề phát sinh.

  Công việc thực hiện:

  • Thu thập các chứng từ về pháp lý, như: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bản mới nhất; Giấy xác nhận đủ điều kiện hành nghề/ đủ điều kiện kinh doanh (nếu có); Các quy chế, quy định, quy trình hiện hữu (nếu có) – Tất cả là bản sao, đóng dấu treo của doanh nghiệp.
  • Tư vấn các quy trình liên quan đến phòng kế toán: Quy trình thu – chi, quy trình tạm ứng, thanh toán, Quyết toán; Quy trình luân chuyển và lưu trữ chứng từ; …
  • Lập bảng mô tả công việc và phân công công việc cho nhân sự phòng kế toán.
  • Tổ chức đào tạo, hướng dẫn công việc cho nhân sự phòng kế toán.
  • Giám sát công tác hạch toán kế toán.

  Tổ chức thực hiện các báo cáo theo ngày/ tuần:

  • Số dư từng quỹ tiền mặt theo ngày.
  • Số dư từng tài khoản tiền gửi ngân hàng theo ngày; số dư tiền vay theo từng khế ước nhận nợ theo tuần.
  • Báo cáo doanh thu, chi phí theo tuần.
  • Báo cáo dòng tiền theo tuần.

  Chịu trách nhiệm các báo cáo thuế định kỳ tháng/ quý/ năm:

  • Làm các tờ khai thuế như: Thuế môn bài; Bảng kê hóa đơn bán ra/ mua vào Thuế GTGT, Bảng kê thu mua; Thuế TNCN; Thuế Tài nguyên, Bảo vệ môi trường, …
  • Tạm tính số thuế TNDN phải nộp hàng quý.
  • Quyết toán thuế TNDN, TNCN, báo cáo tài chính cuối năm, báo cáo thống kê.
  • Nộp các tờ khai thuế theo quy định qua mạng.
  • Báo cáo số thuế phải nộp; Thực hiện nộp các khoản thuế hoặc Nộp thuế theo chỉ định của doanh nghiêp.

  Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm các Báo cáo quản trị theo tháng:

  • Tình hình kết quả kinh doanh theo tháng và lũy kế.
  • Bảng kê báng hàng.
  • Bảng kê mua hàng.
  • Báo cáo biến động chi phí.
  • Biến động kết quả kinh doanh.
  • Báo cáo chi phí theo khoản mục phí, chi phí theo phòng ban.
  • Báo cáo doanh thu, lãi/lỗ theo Mặt hàng/ Công trình/ Dự án.
  • Báo cáo cân đối VAT.
  • Báo cáo công nợ theo đối tượng, theo tuổi nợ (nếu có).
  • Báo cáo so sánh dự toán với thực tế đối với lĩnh vực thi công.
  • Và các báo cáo khác, chúng tôi sẽ tham mưu tư vấn cụ thể trong quá trình hợp tác.

  Họp định kỳ với Ban giám đốc/ Chủ doanh nghiệp:

  • Hai bên xác định tần suất và thời gian họp định kỳ để báo cáo, phân tích số liệu kịp thời cho Giám đốc/ Chủ doanh nghiệp.
  • Giải trình các số liệu kế toán với Ban giám đốc/ Chủ doanh nghiệp.
  • Thực hiện tư vấn, các giải pháp liên quan đến số liệu, quy trình, chứng từ.

  Thực hiện công việc giải trình:

  • Chúng tôi đủ điều kiện về dịch vụ kế toán và đại lý thuế, nên chúng tôi mặc nhiên được đại diện phía doanh nghiệp để giải trình với cơ quan thuế (ủy quyền thể hiện trên hợp đồng dịch vụ).
  • Mặc dù hai bên không còn hợp tác, Thành Công vẫn phải có trách nhiệm giải trình số liệu (giai đoạn mà chúng tôi đã làm) cho doanh nghiệp.

  Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm các báo cáo theo luật địnhHệ thống sổ sách, báo cáo theo quy định của Luật và Chế độ kế toán hiện hành.

  • Báo cáo: Kết quả hoạt động SXKD (lãi lỗ); Bảng cân đối số phát sinh; Bảng Cân đối kế toán.
  • Sổ sách: Sổ nhật ký chung; Sổ chi tiết/ Sổ cái các tài khoản; Sổ quỹ tiền mặt; Sổ tiền gửi ngân hàng; Khấu hao tài sản cố định; Phân bổ công cụ dụng cụ; Tổng hợp nhập xuất tồn: nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa, thành phẩm; Tổng hợp công nợ phải thu; Tổng hợp công nợ phải trả.
  • Chứng từ: Phiếu thu, phiếu chi; Phiếu nhập, phiếu xuất; Lập bảng lương và làm Hợp đồng lao động, …
  • In ấn, ký, lưu trữ: sổ sách, chứng từ kế toán khoa học.

  Tổ chức thực hiện công việc khác:

  • Làm báo cáo tài chính vay ngân hàng.
  • Làm báo cáo tài chính dự thầu.
  • Đối chiếu thuế với Cơ quan thuế.
  • Soạn, nộp các công văn cho cơ quan thuế.
  • Đăng ký Mã số thuế TNCN; Đăng ký người phụ thuộc.
  • Hỗ trợ mua chữ ký số; Hóa đơn điện tử; Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử (Phí trả bên thứ 3).

  Tổ chức đào tạo, tuyển dụng và chuyển giao:

  • Thực hiện đào tạo cho nhân sự kế thừa.
  • Tổ chức và chịu trách nhiệm tuyển dụng nhân sự phù hợp để đảm trách công việc.

  Đối tác nói về thành công

  Đối tác

  Hệ sinh thái của thành công

  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VÀ NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

  Vui lòng nhập họ và tên
  Vui lòng nhập số điện thoại
  Vui lòng nhập địa chỉ email
  Zalo
  Hotline