Kế toán số liệu thuế

Dịch vụ

Kế toán số liệu thuế

Ngày đăng: 05/06/2023 04:36 PM

  PHẠM VI CÔNG VIỆC THÀNH CÔNG ACT SẼ THỰC HIỆN:

  Thống nhất công việc:

  • Trao đổi cụ thể về đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Thống nhất về thời hạn và chủng loại chứng từ cần giao dịch hai bên; thời hạn xác nhận các số liệu.
  • Cài đặt phần mềm, phân quyền theo chỉ định từ chủ doanh nghiệp.
  • Số liệu được thực hiện trên phần mềm do chính Thành Công phát triển, không phụ thuộc bên thứ 3; đảm bảo bảo mật tuyệt đối – chỉ phân quyền cho đúng nhân sự thực hiện, cài đặt cho Chủ doanh nghiệp hoặc Người được chỉ định để xem các báo cáo, giám sát công việc do nhân sự Thành Công thực hiện.

  Công việc thực hiện:

  • Thu thập các chứng từ về pháp lý, như: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bản mới nhất; Giấy xác nhận đủ điều kiện hành nghề/ đủ điều kiện kinh doanh (nếu có); Các quy chế, quy định, quy trình hiện hữu (nếu có); Tất cả là bản sao, đóng dấu treo của doanh nghiệp.
  • Sắp xếp, phân loại, kiểm tra tính hợp lý hợp pháp của hóa đơn, chứng từ.
  • Cân đối thuế GTGT đầu vào – đầu ra theo đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Hạch toán kế toán vào phần mềm của Thành Công ACT chuẩn bị.
  • Cập nhật những thông tin mới nhất về luật thuế, tư vấn chính sách thuế, phân tích các rủi ro về thuế liên quan đến doanh nghiệp.
  • Trao đổi thường xuyên với doanh nghiệp để tư vấn kịp thời các vấn đề phát sinh.

  Báo cáo thuế định kỳ (tháng/ quý/ năm):

  • Làm các tờ khai thuế như: Thuế môn bài; Bảng kê hóa đơn bán ra/ mua vào Thuế GTGT, Bảng kê thu mua; Thuế TNCN; Thuế Tài nguyên, Bảo vệ môi trường, …
  • Lập các Báo cáo về thuế nhà thầu cho các nhà thầu của doanh nghiệp có thanh toán và có trách nhiệm nộp thay thuế nhà thầu (nếu có).
  • Tạm tính số thuế TNDN phải nộp hàng quý.
  • Quyết toán thuế TNDN, TNCN, báo cáo tài chính cuối năm, báo cáo thống kê.
  • Nộp các báo cáo thuế theo quy định qua mạng.
  • Thông báo số thuế phải nộp cho doanh nghiệp; Hỗ trợ nộp các khoản thuế hoặc Nộp thuế theo chỉ định của doanh nghiêp.

  Nhóm báo cáo theo luật định:

  Hệ thống sổ sách, báo cáo theo quy định của Luật và Chế độ kế toán hiện hành.

  • Nhóm Báo cáo: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (lãi lỗ); Bảng cân đối số phát sinh.
  • Nhóm Sổ sách: Sổ nhật ký chung; Sổ chi tiết các tài khoản; Sổ quỹ tiền mặt; Sổ tiền gửi ngân hàng; Khấu hao tài sản cố định; Phân bổ công cụ dụng cụ; Tổng hợp nhập xuất tồn: nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa, thành phẩm; Tổng hợp công nợ phải thu; Tổng hợp công nợ phải trả.
  • Nhóm Chứng từ: Phiếu thu, phiếu chi; Phiếu nhập, phiếu xuất; Lập bảng lương và làm Hợp đồng lao động, …

  Nhóm báo cáo phân tích phục vụ quản trị:

  • Tình hình kết quả kinh doanh theo tháng và lũy kế.
  • Báo cáo biến động chi phí.
  • Biến động kết quả kinh doanh.
  • Báo cáo chi phí theo khoản mục phí, chi phí theo phòng ban.
  • Báo cáo doanh thu, lãi/lỗ theo Mặt hàng/ Công trình/ Dự án.
  • Báo cáo cân đối VAT.
  • Báo cáo công nợ theo đối tượng, theo tuổi nợ (nếu có).
  • Báo cáo so sánh dự toán với thực tế đối với lĩnh vực thi công.
  • Và các báo cáo khác, chúng tôi sẽ tham mưu tư vấn cụ thể trong quá trình hợp tác.

  Nhóm công việc giải trình:

  • Chúng tôi đủ điều kiện về dịch vụ kế toán và đại lý thuế, nên chúng tôi mặc nhiên được đại diện phía doanh nghiệp để giải trình với cơ quan thuế (ủy quyền thể hiện trên hợp đồng dịch vụ).
  • Mặc dù hai bên không còn hợp tác, Thành Công vẫn phải có trách nhiệm giải trình số liệu (giai đoạn mà chúng tôi đã làm) cho doanh nghiệp.

  Nhóm công việc bàn giao sổ sách:

  • In ấn & chuyển giao sổ sách kế toán bằng bảng in và file excel ngay sau khi kết thúc quyết toán năm.

  Đối tác nói về thành công

  Đối tác

  Hệ sinh thái của thành công

  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN VÀ NHẬN THÔNG TIN MỚI NHẤT

  Vui lòng nhập họ và tên
  Vui lòng nhập số điện thoại
  Vui lòng nhập địa chỉ email
  Zalo
  Hotline